Stalen napredek!
POKLIČITE NAS

031 791 446

banner-image

Sprememba bonitete zemljišča

Storitve > Sprememba bonitete zemljišča

Sprememba bonitete zemljišča

house

Kaj je sprememba bonitete zemljišča?

Boniteta zemljišča je ocena proizvodne sposobnosti zemljišča glede na naravne in gospodarske pogoje za kmetijsko oz. gozdno proizvodnjo.
Boniteta zemljišča se v zemljiškem katastru vodi v obliki bonitetnih točk na parcelo. Zemljišča, ki po dejanski rabi niso uvrščene med kmetijska ali gozdna, imajo vrednost bonitete enako nič (0). Tiste parcele, ki imajo boljše naravne in gospodarske pogoje za proizvodnjo, pridobijo večje število bonitetnih točk. Zemljišče, ki ima 100 bonitetnih točk, je najbolj proizvodno sposobno zemljišče.
Če v zemljiškem katastru vpisana boniteta zemljišča ne ustreza dejanskemu stanju v naravi, lahko pri nas naročite storitev, imenovano sprememba bonitete zemljišča.

Kdaj spremeniti boniteto zemljišča?

  • če so na zemljišču nastale spremembe, ki vplivajo na njegovo proizvodno sposobnost (plazovi, nanosi, erozije, izboljšanje zemljišč zaradi melioracij, onesnaženost zraka),
  • pri spremembi dejanske rabe zemljišča.

Zakaj spremeniti boniteto zemljišča?

- za pravilen izračun katastrskega dohodka, ki se bo v bodoče ugotavljal na podlagi podatkov o dejanski rabi in boniteti zemljišča, evidentiranih v zemljiškem katastru,
- da boste lahko vaši kmetiji pridobili ali ukinili status zaščitene kmetije,
- za pridobitev morebitnih subvencij, ki pogojujejo določeno dejansko rabo in boniteto zemljišča.

Izračun odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča.

Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se izračuna po naslednji enačbi:
odškodnina zaradi spremembe namembnosti = tlorisna površina kmetijske rabe x A,
pri čemer se faktor A določi glede na boniteto zemljišča, na katerem leži tloris objekta in, ki se vodi v zemljiškem katastru, in znaša:

a) za gradnjo objektov, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov uvrščeni v skupino 21 – Objekti transportne infrastrukture in 24 – Drugi gradbeni inženirski objekti (objekti za šport, rekreacijo in prosti čas ter drugi gradbeni inženirski objekti, kamor spadajo tudi: ograje višje od 2.2m, oporni zidovi in škarpe nad 1.5m višine):
- boniteta zemljišča od 51 do 60: A = 1 EUR,
- boniteta zemljišča od 61 do 75: A = 3 EUR,
- boniteta zemljišča od 76 do 100: A = 5 EUR,

b) za gradnjo drugih objektov, kamor sodijo stanovanjske stavbe, poslovni objekti,...
- boniteta zemljišča od 51 do 60: A = 4 EUR,
- boniteta zemljišča od 61 do 75: A = 12 EUR,
- boniteta zemljišča od 76 do 100: A = 20 EUR,

Če tloris objekta leži na parcelah različnih bonitet, se za vsak del tlorisa kmetijske rabe upošteva pripadajoča boniteta.
Če tloris objekta leži na parceli, ki ima poleg bonitete večje od 50 tudi boniteto nič, se za izračun odškodnine zaradi spremembe namembnosti upošteva boniteta večja od 50.


GEODETSKE IN NEPREMIČNINSKE STORITVE ČRČEK